η μερα ξεκινά με περπάτημα στους -6 !

more

Καλα Χριστούγεννα απο μένα και την Μαινάλαρα! υγεία να έχουμε να ξεφεύγουμε στα …

more

3 hours tour . Λιμποβίσι-Ελάτη-Βυτίνα

more

more

Πρωινά λασπώματα!

more